Grannstöd allmänt

Grannstöd allmänt

Grannstöd är en verksamhet som minskar riskerna för brottslighet i de områden som patrulleras.
Grannstöd är en brotts- och skadeförebyggande verksamhet som bygger på ett frivilligt deltagande under ledning av lokal polis patrullerar bostadsområden huvudsakligen under vardagar på dagtid. Verksamheten bedrivs både genom fotpatrullering och med hjälp av bil. Grannstöd är en utveckling av och ett komplement till Grannsamverkan och verkar genom att grannstödjarna syns, observerar och rapporterar sina iakttagelser.

Grannstöd fungerar bäst i områden där såväl polis som kommun deltar i styrningen och drivande av verksamheten.

Förutsättningar för fungerande Grannstödsverksamhet

  • En väl fungerande grannsamverkan.
  • Aktiva huvudkontaktombud och/eller kontaktombud.
  • Engagerad lokal polis.
  • Engagerad kommun.
  • Fungerande dialog mellan inblandade partner.
  • Finansiär som bland annat ställer bil till förfogande.

Organisation
En styrgrupp bildas där lokal polis ingår. Gruppen ansvarar för verksamheten ur ett övergripande perspektiv, vilket innefattar planering av verksamheten, att se till att bilen alltid är körklar, att säkerställa finansiering, ekonomisk redovisning och att skapa kontakter inom kommunen och andra intressenter till vilka eventuell rapportering ska ske. Polisen ansvarar för att lämna behövlig information inför varje patrulleringspass, lämna ut bilnycklar och vara nåbara för Grannstödjarna per telefon för rapportering. Ett antal Grannstödjare engageras för att med bil och till fots patrullera aktuella bostadsområden och parkeringar. För att bemanna en tvåpersonspatrull på dagtid i två skift behövs ca 40-50 personer totalt. Grannstödjarnas uppgift är att synas, observera och rapportera och de utgör en länk mellan boende och lokal polis.