Stadgar för Grannstöd Haninge

§1 Verksamhetsområde och ändamål

 1. Föreningens firma är Grannstöd Haninge. Föreningen är en partipolitiskt obunden ideell förening för boende i Haninge med sin bas i Grannsamverkan.
 1. Föreningen har sitt säte i Haninge kommun Stockholms län.
 1. Föreningens ändamål är att per bil och till fots patrullera i Haninge med syfte att förebygga brott, samt att observera och till polis, myndigheter och andra rapportera behov av insatser för att öka tryggheten i boendemiljön.

§2 Medlemskap

 1. Medlemskap i föreningen kan av styrelsen beviljas person, som permanent eller tillfälligt bor i Haninge och som är intresserad av och uppfyller föreningens Regler för Grannstödsdeltagare att delta i föreningens ändamål enligt $ 1:3.
 1. För att kunna inneha uppdrag som de boendes representant i föreningens styrelse erfordras medlemskap i föreningen.
 1. Styrelsen kan utesluta medlem som motarbetar föreningens ändamål.

 §3 Medlemsavgifter

 1. Medlemsavgift utgår ej.

§4 Medlemsförteckning

 1. Styrelsen skall föra förteckning över medlemmarna. Den datorbaserade förteckningen skall innefatta namnuppgifter, adress, telefonnummer och e-postadress.

 §5 Föreningsmöte

 1. Föreningsmöte kan antingen vara årsmöte eller extra föreningsmöte.

Årsmöte ska hållas före april månads utgång. Extra möte sammankallas av föreningsstyrelsen antingen på eget initiativ eller när det – för att behandla viss angiven fråga – påfordras av medlemmar, som tillsammans representerar minst
20 % av föreningens totala medlemsantal.

Extra föreningsmöte ska hållas inom 2 månader från det begäran inkommit till föreningsstyrelsen. I nämnda tidsperiod ska i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti.

 1. Styrelsen kallar till årsmöte och bestämmer tid och plats för mötet. I kallelsen skall förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar ingå. Kallelse ska utgå per e-post eller brev till medlemmar som inte har någon e-postadress minst 14 dagar före mötet.
 1. Medlemmar äger att till årsmöte inkomma med motioner, som ska vara styrelsen tillhanda senast 2 januari.
 1. Styrelsen ska avge yttrande över de motioner som kommit in. lnkomna motioner och föreningsstyrelsens yttrande ska bifogas förslaget till dagordning.

§6 Årsmöte

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.
 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.
 3. Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika rösträknare, for mötet.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Behandling av verksamhetsberättelse.
 7.   Behandling av revisionsberättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet.
 10. Behandling av förslag från styrelsen.
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Fastställande av antal boendeledamöter i styrelsen.
 13. Val av ordförande i styrelsen.
 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
 15. Val av revisor och ersättare.
 16. Val av valberedning.
 17. Övriga frågor.
 18. Mötets avslutning.

Vid föreningsmöte får – förutom punkterna 1-5 ovan – endast behandlas den eller de frågor, som föranlett att mötet sammankallats.

Beslut vid föreningsmöte fattas genom öppen omröstning om mötet ej beslutar annorlunda för visst fall. Sluten omröstning skall stödjas av minst 5 deltagare.

Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om ej i dessa stadgar eller på annat sätt krävs kvalificerad majoritet för att beslut ska gälla.

Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

Varje medlem äger en röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör

styrelsens egen förvaltning. Fullmaktsröstning får förkomma för en medlem.

§7 Styrelse

 1. Styrelsen ska bestå av ordförande och minst ytterligare fem ledamöter utsedda av medlemmarna, samt två suppleanter. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter, som ska utses av medlemmarna. Därutöver äger Haninge kommun och Haninge närpolis att utse styrelseledamöter. Ordföranden utses för ett år. Ledamöterna utses för två år, Halva antalet utses dock första gången för ett år. Avgående ledamöter kan omväljas.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer. Styrelsen får adjungera ytterligare personer.

 1. Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar och föra protokoll över sina sammanträden. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller på det sätt styrelsen beslutar.
 1. Styrelsen ska föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut sammanställa dem i resultat- och balansräkning samt avge berättelse över föreningens verksamhet. Sammanställningen och berättelsen ska föreläggas årsmöte.
 1. Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordföranden och utsändes senast 7 dagar före sammanträdet.
 1. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande Vid lika röstetal i omröstning gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Vid behandling av ärende som angår någon styrelseledamot personligen får denne inte delta i beslutet.

§8 Verksamhetsår och revision

Verksamhetsår är kalenderår.

Revisor och ersättare välj på årsmötet, vardera på ett år.

Styrelsens förvaltning granskas av en revisor utsedd av årsmötet. Styrelsen har att senast den 1 februari ställa erforderliga handlingar till revisorns förfogande för granskning. Revisionsberättelse ska avges till styrelsen senast den 1 mars och därefter föreläggas årsmötet.

§9 Valberedning

Valberedningen ska ge förslag till val av funktionärer samt tillställa styrelsen detta

förslag senast 30 dagar före det möte vid vilket val skall hållas.

§10 Stadgeändring och upplösning

 1. Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas antingen av ett årsmöte med minst 3/4 av samtliga avgivna röster eller med enkel majoritet av två på varandra följande möten med minst tre månaders mellanrum. Ett av dessa möten ska vara årsmöte.
 1. Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie årsmöte. Beslutet sker med enkel majoritet.
 1. Vid föreningens upplösning ska dess tillgångar överlämnas till annan grannstödsgrupp, som har att använda medlen för ändamål inom den upplösta föreningens uppgift.

 

Dessa stadgar har blivit antagna vid årsmötet den 2012-03-07.

Sune Nilsson                                                              Leif Söderström

Årsmötesordförande                                                   Årsmötessekreterare